Par mums
Vēsture
Jaunais dievnams
Mēs ticam
Mēs ticam
Mazais Katehisms
Kristīgā mācība
 Ievads
 Par Bībeli
 Par Baušļiem
 Par grēku
 Par Dievu
 Par cilvēku
 Par Pestīšanu
 Par Kristīgo Draudzi
No Mārtiņa Lutera
Garīgi raksti
Pārbaudi sevi
Svētdienas skola
Foto albums
Audio sprediķi
VIDEO
ZiedojumiPar Kristīgo Draudzi

"Es ticu.. uz.. vienu svētu, kristīgu draudzi, svēto biedrību.. "

1. Kas ir Kristus Draudze jeb Baznīca?

       Kristus Draudze jeb Baznīca ir visu to cilvēku kopums, kuri savā sirdī patiesi paļaujas uz Jēzu. Šī kopība tiek saukta arī par svēto biedrību un par vienu svētu kopīgu Draudzi jeb (patieso) kristiešu Draudzi. Tātad kristieši jeb ticīgie ir Baznīca, un tās galva ir Kristus. Draudze nav cilvēku, bet gan Svētā Gara veidota, Dieva žēlastības radīta.

       Ef. 2,19-22: "Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūrakmens ir Kristus Jēzus. Viņā, visa celtne kopā salaista, aug par svētu templi tam Kungam. Un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā."

       Ef. 5,25-26: "Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to šķīstītu un tā darītu svētu ar ūdens kristībā teikto vārdu."

       Rom. 8,9: "Bet jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam."

       Kol. 1,18: "Viņš ir savas miesas, proti, draudzes, galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais."

       Luters: "Tā nu, paldies Dievam, septiņgadīgs zēns šajā laikā zina, kas ir draudze, proti, ticīgas, svētas avis, kas klausa sava gana balsi." (Šmalkaldes artikuli)

2. Kāda ir Kristus Baznīca jeb Draudze?

       Kristus Baznīca ir neredzama, pastāvīga, viena, svēta, kristīga un vispārēja.

3. Ko nozīmē, ka Draudze ir neredzama?

       Kristus Draudze šinī pasaulē pēc savas būtības mums, cilvēkiem, ir neredzama, jo cilvēks nevar ieskatīties otra cilvēka sirdī un pārliecināties, vai tajā ir ticība. Tā kā patiesa Draudze ir cilvēka acīm neredzama, mēs sakām ticības apliecībā: "Es ticu uz .. draudzi."

       2. Tim. 2,19: "Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu: tas Kungs pazīst savējos, un lai atturas no netaisnības ikviens, kas daudzina tā Kunga vārdu."

       Lk. 17,20-21: "Uz farizeju jautājumu, kad nākšot Dieva valstība, viņš tiem atbildēja: "Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt: redzi, še viņa ir, vai tur — jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū."

4. Ko nozīmē, ka Draudze ir pastāvīga?

       Kristus Draudze ir pastāvīga, jo Svētais Gars nepārtraukti līdz pasaules galam pulcē un pasargā ticīgos virs zemes. Tātad tā pastāv šeit līdz pasaules galam.

       Mt. 16,18: "Un es tev saku: Tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt."

       Mt. 28,20: "Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam."

5. Ko nozīmē tas, ka Draudze ir viena?

Kristus Draudze ir viena tāpēc, ka:

       1. Trīsvienīgais Dievs ir viens.

       2. Draudzes vienīgais pamats ir Kristus.

       3. Tās locekļiem ir viena un tā pati ticība, vieni un tie paši žēlastības ieroči un viena un tā pati cerība.

       4. Viņi dzīvo vienā garīgajā "miesā", pakļaudamies vienai "Galvai", t.i., Kristum.

       Ef. 4,4-6: "Viena miesa, viens gars — jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti — viens Kungs, viena ticība, viena kristība; viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem."

       Jņ. 10,16: "Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās man jāatved; arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans."

       1. Kor. 3,11: "Jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus."

       Ef. 5,23: "Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas Pestītājs."

       Luters: "Es ticu, ka virs zemes ir viena svēta vissvētāko kopība un Draudze zem vienas Galvas, zem Kristus. Tā ir Svētā Gara kopā sasaukta vienā ticībā, jūtās un saprātā, ar dažādām gara dāvanām, bet vienprātīga mīlestībā, bez sektām un strīdiem."

6. Ko nozīmē tas, ka Draudze ir svēta?

Kristus Baznīca ir svēta, jo:

       1. Kristus to ir svētījis un no grēkiem ar savām asinīm šķīstījis caur Vārdu un sakramentiem.

       Ebr. 10, 19.22: "Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ.. Tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni."

       1. Kor. 1,2: "Dieva draudzei Korintā, Jēzū Kristū svētītiem, aicinātiem svētajiem un visiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās, tiklab pie viņiem, kā pie mums."

       2. Tā kalpo Dievam ar svētiem un taisniem darbiem.

       1. Pēt. 2,5: "Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu."

7. Ko nozīmē, ka Draudze ir kristīga?

       Kristus Draudze ir kristīga, jo tās vienīgais pamats ir Kristus un Viņa dāvātais apustuliski pravietiskais Bībeles Vārds.

       1. Kor. 3,11: "Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus."

       Ef. 2,19-20: "Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūrakmens ir Kristus Jēzus."

8. Ko nozīmē, ka Draudze ir vispārēja?

       Kristus Draudze ir vispārēja, jo visi, kas tic Kristum, visos laikos un visā pasaulē pieder pie šīs Draudzes.

       Gal. 3,28: "Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabada, tur nav ne vīrieša, nedz sievietes, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū."

       Kol. 1,5-6: "Tās cerības dēļ, kas jums nolikta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas aizgājis līdz jums; jo tas visā pasaulē nes augļus un pastāvīgi aug — arī pie jums kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlastību."

       Jņ. atkl. 7,9: "Pēc tam es redzēju, un raugi: liels pulks — ko saskaitīt neviens nevarēja — no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās."

9. Kādas ir Kristus Draudzes pazīmes?

       Lai gan Kristus Draudze pēc savas būtības ir cilvēku acīm neredzama, tai tomēr ir savas pazīmes, lai to varētu pazīt un pie tās uzticīgi turēties. Šīs pazīmes neapšaubāmi apliecina īstenās Baznīcas klātesamību. Tās ir Dieva Vārda pareiza mācīšana un Kristus iedibināto sakramentu saņemšana.

       Jes. 55,10-11: "Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet pirms tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju."

       Jņ. 8,31 -32: "Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam: "Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus."

       Jņ. 10,27-28: "Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne­mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas."

10. Kā Draudzes pazīmes ietekmē tās pastāvēšanu un dzīvi?

       Draudzes pastāvēšanu un dzīvi nevar šķirt no tās pazīmēm.

       Tur, kur Draudzes pazīmes beidz eksistēt, nepastāv arī pati draudze.

       Tur, kur atļauj sēt arī ko citu, nevis tikai patiesu Dieva Vārdu, ienaidnieks var netraucēti izplatīt savu mācību, un tās sludināšana ir bīstama ticīgajiem.

       Tad, ja Draudzes pazīmes ir skaidras, ticīgie gūst Labā Gana apsolīto aprūpi. Tad viņiem ir īsta garīga mājvieta.

       Jņ. atkl. 3,10-11: "Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Es nākšu drīz; turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu."

       Gal. 5,9: "Nedaudz rauga saraudzē visu mīklu."

11. Kas ir vietējā draudze? (piemēram, Ērgļu evaņģēliski luteriskā draudze)

       Vietējā draudze ir tāds ticīgo un svēto kopums, kas pulcējas kopā kādā apvidū pie Dieva Vārda un pie sakramentiem un dzīvo, lietojot tos. Starp šiem draudzes locekļiem, iespējams, atrodami arī bezdievji un liekuļi, taču tie pēc savas būtības nepieder pie draudzes. Bībele runā par vietējām draudzēm daudzskaitlī un nosauc tās par Dieva un Kristus draudzēm. Tā Bībele norāda, ka apvidus draudzes ir dievišķas.

       1. Kor. 16,19: "Āzijas draudzes jūs sveicina. Akvila un Priskilla ar savas mājas draudzi jūs daudzreiz sveicina iekš tā Kunga."

       Rom. 16,16: "Sveicinait cits citu ar svēto skūpstu. Jūs sveicina visas Kristus draudzes."

       2. Kor. 1,1: "Pāvils, pēc Dieva prāta Kristus Jēzus apustulis, un brālis Timotejs Dieva draudzei, kas ir Korintā, un visiem svētajiem pa visu Achaju."

       Ef. 1,1: "Pāvils, pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Kristū Jēzū ticīgajiem (kas ir Efezā).."

12. Kas ir Baznīca? (piemēram, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīca)

       Baznīca ir vietējo draudžu asociācija, kurā tās vienoti darbojas vienā konfesijā. Apustuļu laikā draudzēm nebija pastāvīgas draudžu apvienības, lai gan ticīgo starpā valdīja brālīga sadraudzība un viņi kopīgi darbojās Dievam par godu. Pareizā konfesija, ticība, brālīga sadraudzība un kopējs darbs ir dievišķas lietas, turpretī pati draudžu asociācija kā organizācija ir brīvas izvēles lieta.

13. Kādām ir jābūt vietējām draudzēm un to asociācijām?

       Dievs vēlas, lai vietējās kristīgās draudzes un Baznīcas pieturas, apliecina un māca Viņa Vārdu visos mācības punktos pareizi un svētos sakramentus lieto pēc Kristus norādījumiem. Citiem vārdiem. Dievs vēlas, lai Baznīcas pazīmes būtu tīras un skaidras. (Jābūt redzamām pareizām Baznīcas pazīmēm.)

       Mt. 28,19-20: "Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam."

       1. Kor. 1,10: "Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārda, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā."

14. Kādas vietējās draudzes un draudžu asociācijas pastāv patlaban?

       Ir divējādas draudzes un draudžu asociācijas:

       1. Draudzes, kurās sludina pareizu mācību un ticību.

       2. Draudzes, kurās pieļauj sludināt maldu mācību (citādu ticību jeb ķecerību).

       Pareizās mācības Baznīca savā laikā bija Apustuliskās draudzes, Lutera atjaunotā Baznīca, mūsdienu uzticīgās luteriskās Baznīcas. Visas Baznīcas, kurās atzīst Dieva trīsvienību un Jēzu Kristu par Pestītāju, ir kristīgas Baznīcas. Tajās ir Dieva bērni, kuri iemantos mūžīgo svētlaimību. Mēs saucam par kristīgām visas Baznīcas, kurās, par spīti maldu mācību piejaukumam, no evaņģēlija saglabājies tik daudz, ka uz šī pamata var uzplaukt ticība Kristum.

       Baznīcās, kurās ir ieviesušies maldi, Kristus Baznīcas pazīmes nav tīras un skaidras. Tās mēs saucam par maldu mācību baznīcām.

15. Kā kristietim jāizturas pret pareizās mācības Baznīcām?

       Kristietim cieši jāturas pie pareizās mācības Baznīcas.

       Savas ticības stiprināšanas labad mums ir cītīgi jāapmeklē dievkalpojumi un citas sanāksmes, jāklausās mums sludinātā mācība, kā arī jāievēro svētie sakramenti.

       Mums uzticīgi jākalpo pareizās mācības Baznīcas garam, kā arī savu iespēju robežās jāziedo Kungam, tādējādi palīdzot uzturēt draudzes darbošanos un Dieva skaidrā Vārda izplatīšanu.

       Mums neklājas atkrist no pareizās mācības Baznīcas tikai tāpēc, ka tā ir maza vai tiek vajāta.

       Mums arī pacietīgi jāpanes vienam otra vājības un jāizrāda ticībā brālīga mīlestība citam pret citu.

       Ap.d. 2,42: "Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."

       Jņ. 10,27: "Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko."

       Ebr. 10,25: "Neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, un to jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu."

       1. Pēt. 2,9: "Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā."

       Gal. 6,6.10: "Bet tas, kas mācās, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca. [..] Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem."

       2. Kor. 9,7: "Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl."

       2. Tes. 3,1: "Beidzot, brāļi, lūdziet par mums, lai mūsu Kunga vārds turpina savu gaitu un manto godu tāpat kā pie jums."

       Ef. 4,1-3: "Tad nu, važās slēgts sava Kunga dēļ, es jūs mudinu: dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, cenzdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti."

       1. Tes. 5,14: "Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamāciet nekārtīgos, iedrošiniet bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem!"

       Lk. 12,32: "Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību!"

16. Kāds ceļš jāstaigā Kristus Baznīcai šajā laicīgās zemes dzīves posmā?

       Lai gan visi kristieši ir ticībā svētlaimīgi un lai arī tiem sirdī mājo Dieva miers, viņi tomēr šajā laikā mīt apspiestībā un var piedzīvot to pašu, ko Pestītājs cieta savas dzīves laikā virs zemes. Pašlaik Kristus Baznīca ir Baznīca, kas cīnās.

       Ap.d. 14,22: Stiprinādami mācekļu dvēseles un pamācīdami palikt ticībā un ka caur daudz bēdām mums jāieiet Dieva valstībā.

       Mt. 10,22: Un jūs būsit visu ienīsti mana vārda dēļ. Bet, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.

       Lk. 9,23: Un viņš sacīja uz visiem: "Ja kāds grib man sekot, tad tāds lai aizliedz sevi, ik dienas ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ."

       Ef. 6,11: Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām.

17. Kāds ir Kristus Baznīcas galīgais liktenis?

       Kad pilns skaits Dieva izraudzīto būs sanācis Kristus Draudzē, tad Kristus nāks uz tiesu un vadīs savu Draudzi uz mūžīgo prieku debesīs. Šo brīnišķīgi apskaidroto Draudzi mēs saucam par uzvaras Draudzi. Šo Dieva Vārdu patiesība dod lielu iepriecinājumu Draudzei, kas cīnās pret apspiestību un vajāšanu.

       Mt. 5,10: "Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība."

       Jņ. atkl. 19,7.9: "Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas Jēra kāzas un viņa līgava sataisījusies. [..] Un viņš man saka: "Raksti! Svētīgi ir tie, kas aicināti Jēra kāzu mielastā!" Viņš man saka: "Šie ir patiesie Dieva vārdi."

       Ef. 5,27: "Sev savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas."

 KontaktiIvars Cišs

draudzes mācītājs
29536510
ivars.ciss@gertrude.lvZane Lazdiņa

draudzes priekšniece
29493857
zane.lazdina81@gmail.com

 


Copyright © 2006; Created by MB Studija »