Par mums
Vēsture
Jaunais dievnams
Mēs ticam
Mēs ticam
Mazais Katehisms
 10 Baušļi
 Ticības Apliecība
 Mūsu Tēvs lūgšana
 Kristība
 Svētais Vakarēdiens
 Grēksūdze
Kristīgā mācība
No Mārtiņa Lutera
Garīgi raksti
Pārbaudi sevi
Svētdienas skola
Foto albums
Audio sprediķi
VIDEO
ZiedojumiGrēksūdze
Par atslēgu amatu un bikti  

Kas ir atslēgu amats?

  Kristus savai baznīcai zemes virsū ir devis  īpašu varu – atslēgu [pielietošanas] amatu piedot grēkus tiem, kas tos nožēlo un atgriežas, bet paturēt tiem, kas tos nenožēlo un neatgriežas, kamēr tie neatgriežas.

Kā skan iestādīšanas vārdi, ar kuriem mūsu Kungs Jēzus Kristus iestādīja atslēgu amatu?

  Tā raksta svētais evaņģēlists Jānis 20. nodaļā: . To sacījis [Jēzus], Viņš dvesa un sacīja saviem mācekļiem: "Ņemiet Svēto Garu!  Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks."

Kā tu tici šiem vārdiem?

  Es ticu, ka Kristus vārda sludināšanas amatā aicināto kalpošana notiek pēc dievišķas pavēles; jo īpaši, kad viņi izslēdz no kristīgās draudzes tos, kas dzīvo atklātā grēkā un nevēlas atgriezties, bet tos, kas nožēlo savus grēkus un grib laboties, atraisa no viņu grēkiem. Es ticu, ka tā tas notiek Dieva spēkā arī Debesīs tā, it kā to darītu mūsu mīļais Kungs Kristus pats.

Kas ir bikts?

  Tā satur sevī divas daļas: vienu, kurā cilvēks atzīstas savā grēkā, otru, kurā mācītājs / biktstēvs viņam pasludina Absolūciju vai grēku piedošanu kā no Dieva paša, un viņš nešaubās par to, bet gan cieši tam tic, ka viņa grēki tādēļ ir piedoti Dieva priekšā, kas ir Debesīs.

Kādos grēkos ir jāatzīstas?

  Dieva priekšā ir jāatzīstas visos grēkos, arī tajos, kurus mēs paši nespējam atzīt – tāpat kā mēs to darām, kad lūdzam Mūsu Tēvs Debesīs. Savukārt biktstēva / mācītāja priekšā mums ir jāatzīstas tikai tajos grēkos, kurus apzināmies savā sirdī. Ps 32, 3-5; Sal. pam. 28, 13; Ps 19, 13; Jēk  5, 16

Kuri ir šie grēki?

  Šeit apdomā, vai tu, būdams tēvs, māte, dēls, meita, darbinieks vai arī ieņemdams kādu vadošu vai atbildīgu posteni, es pildījis desmit Dieva baušļus: vai neesi bijis nepaklausīgs, neuzticīgs, slinks, dusmīgs, bezkaunīgs, ķildīgs vai neesi kādam darījis pāri ar vārdiem vai darbiem; vai neesi zadzis, bijis nolaidīgs, izšķērdīgs, nodarījis kādam zaudējumus.

Kā būs sūdzēt savus grēkus?

  Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laicīgi un mūžīgi. Bet tie man no sirds žēl un gauži sāp un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla, Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku, piedod visus manus grēkus un dod man žēlīgi sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties.

Kādā vēl formā var notikt grēksūdze?

  Es, nabaga grēcinieks, atzīstu Dieva un tevis - Dieva kalpa, priekšā, ka esmu ticis ieņemts un piedzimis grēkos, ka esmu daudzkārt pārkāpis Dieva baušļus domās, vārdos un darbos. Ja Dievs tagad gribētu vērsties pret mani savā lielajā taisnībā, tad man būtu jāmirst savos grēkos un jābūt mūžīgi nolādētam un pazudinātam. Bet es to visu no sirds nožēloju un tas man gauži sāp. Tāpēc es atzīstu savus grēkus un meklēju patvērumu Dieva bezgalīgajā žēlastībā un mana Pestītāja Jēzus Kristus dārgajā nopelnā, un stingri paļaujos uz to, ka Dievs savā žēlastībā un sava Dēla dēļ  pieņems mani un piedos man visus manus grēkus. Es lūdzu tevi, Dieva vārda kalpu, pēc Jēzus Kristus pavēles atraisīt mani no visiem maniem grēkiem. Es pazemīgi un visā nopietnībā apņemos ar Svētā Gara palīgu laboties savā dzīvē un pieaugt dievbijībā.

Ko pēc tādas lūgšanas prasa Dieva vārda kalps vai biktstēvs?

Vai tu tici, ka mana piedošana ir Dieva piedošana?

Atbilde: Jā.

Ko viņš tad pasludina?

  Pēc Jēzus Kristus pavēles es piedodu tev tavus grēkus Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Ej ar Dieva mieru!


 
 KontaktiIvars Cišs

draudzes mācītājs
29536510
ivars.ciss@gertrude.lvZane Lazdiņa

draudzes priekšniece
29493857
zane.lazdina81@gmail.com

 


Copyright © 2006; Created by MB Studija »